ሓባራዊ ዛዕባታት (Common agenda)

እዚ ኣገባብ ክፉትን ብሓባር ዝተወሰኑ ምምቕራሕ ስልጣን ወይ ሓላፍነት የውሕስ። እዚ ድማ ተሳተፍቲ ብዙርያ ኮፍ ብምባል ኣብዞም ዝስዕቡ ዘለዎም ርድኢት ንኽገልጹ ዕድል ይኸፍት፡

  • ኣየኖት ዛዕባታት ክልዓሉ ከምዝደልዩ ሕተቶም
  • ሓበሬታ ክህቡ፣ ክዝትዩ ወይ ድማ ውሳነ ክውስኑ ዝደልዩ እንተኮይኖም
  • ንነፍሲ ወከፍ ዛዕባ ክንደይ ግዜ ክውሃቦ ከምዘለዎ

እዚ ኣብ መንደቕ ኣብ ዝለግብ ወረቐት ብዓበይቲ ፊደላት ኩሎም ተሳተፍቲ ከምዘንብበዎ ኮይኑ ይጽሓፍ።

               ዛዕባ    ሓላፍነት ዝወሰደ ሰብ  ሓበሬታ  ዘተ  ውሳነ  ግዜ

 

እቲ ዝተመደበ ግዜ ነቶም ዝተዳለዉ ዛዕባታት ንምዝታይ እኹል ኮይኑ ምስዘይርከብ፡ በቶም ንኽዝተየሎም ዝቐረቡ ዛዕባታት ኣብ ሓደ ስምምዕ ክብጻሕ ይክኣል እዩ። ንኣብነት ገለ ካብ ዛዕባታት ኣብ ዝመጽእ ኣኼባ ንኽልዓሉ ተወንዚፎም ክጸንሑ ተሳተፍቲ ክውስኑ ይኽእሉ እዮም። ብተወሳኺ ነቶም ዝተረፉ ዛዕባታት ካብ ተሳተፍቲ ብሓላፍነት ክምዝወስዱ ምስተገብረ፡ እቶም ሓላፍነት ዝወሰዱ ሰባት ነንዝወሰድዎ ዛዕባ ብሓላፍነት ኣብ ኣኼባ ክመርሑ ይኽእሉ። እዚ ኣገባብ ብዙሕ ግዜ ዘይወስድ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኣሳታፊ፣ ንጹርን ሓባራዊ ቀዳምነታት ኣብ ግብሪ ዘውዓለ ኣኼባ ንክኸውን ዘኽእል ኣገባብ እዩ።

 

ሓደ ግዜ ኣኼባ ዝከታተል ምምዛዝ ኣገዳሲ እዩ። ኣኼባ እናተኻየደ እንከሎ ድማ ኣየኖት ዛዕባታት ክቐርቡ ምዃኖም ንክፈልጡ ኣቐዲሞም ብጽሑፍ ወይ ኢንተርነት ተዘርጊሖም ክጸንሑ ድማ ይግባእ።

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Better Meetings, Method Bank, Methods