ተክኒክ ዕብለላ (techniques of domination)

ሓደ ሓደ ግዜ ውሑዳት ሰባት ንኣኼባታት ብዘይ ግቡእ ኣገባብ ክዕብልልዎ ይርኣዩ እዮም። እቲ ተወላዲ ኖርወይ ዝኾነ ናይ ሶሽያል ሳይኮሎጂ ፕሮፈሰር በሪት ኦስ፡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መሳርሕቶም ዘለዎም ዕብለላ ንኸሐይሉ ዝጥቀሙሉ ሓሙሽተ ኣገባባት ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ እዚ ተክኒክ ምልኪ፡ ጾታ ብዘየገድስ ዕብለላኻ ንምሕያል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሰባት ከምዝጥቀሙሉ ምግንዛብ የድሊ።

  1. ንሰባት ከም ዘይዛረቡ ብምግባር ወይ ድማ ከምዘየለዉ ኣምሲልካ ብምቑጻር (invisibilise) ጉዳይካ ምቕጻል።
  2. ምብጫው ( ridicule): ጽልዋኻ ብዘይኣገባብ ንምውዓል ብምፍታን (manipulative technique) ንኣብነት ዘገርም ኣገባብ እንተኾነ ትርጉም ዘይብሉ ኣገባብ ተምሳላት ብምጥቃም ሰባት ዘቕርብዎ መጎት ወይ ሓሳባት ኣድላይነት ከም ዘይብሎም ኣምሲልካ ንምቕራብ ምፍታን። ወይ ድማ መልክዕ (ርጉዲ፣ ቅጥኒ ወይ ቁመት) ይኹን ኣከዳድና ባጫ ብዝትሓወሶ ኣገባብ ኣብ እኩብ ሰብ ምዝራብ።
  3. ሓበሬታ ዘይምክፋል (withhold information): ንዝረኸብካዮ ወይ ዝበጽሓካ ሓበሬታ ኣብ ክንዲ ንኩሎም ኣባላት ብማዕረ ከምዝበጽሕ እትገበር ነቶም ቀረባ የዕሩኽትኻ ወይ ብጾትካ ጥራይ ከምዝበጽሕ ምግባር። እዚ ዝበዝሐ እዋን ብዘይ ፍላጥ ዝፍጸም እዩ።
  4. ኣየናይ ውሳነ ወሲዶም ብዘየገድስ ንሰባት ግዳያት ምግባር (punishment either way): ካብ ተሳተፍቲ ኣየናይ ምርጫ ወይ ውሳነ ደጊፎም ብዘየገድስ ብዝወሰድዎ ምርጫ ግዳያት ምርጭኦም ከምዝኾኑ ምግባር።
  5. ምኽሳስን ከምዝሓንኽ ምግባርን (blaming and shaming): ሰባት ብመንነቶም ወይ ዓቕምታቶም ከም ዝሓፍሩ ምግባር ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኦም ዝወርዱ ጸገማት እቲ ተሓታቲ ካልእ ዘይኮነ ንሳቶም ምዃኖም ምጥቃን። እዚ ተግባር ድማ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰባት ብምሽክዕላልን ከም ምኽንያት ናይ ዝፍጠሩ ጸገማት ብምጥቃን ድማ ይኸውን።

  ንተክኒክ ምልኪ ምልላይን ብግቡእ ብምግላጽ ኣብ ክሊ ሓደ ጣውላ (ትሕት ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ መግለጺ ተመልከት) ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብ ዘለዉሉ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝራብ ኣድልዎ ንከይህሉ ንምክልኻል እኹል ኣገባብ ኮይኑ ብኣንጻሩ ኣብ ኣባላት ማዕረ ክብርን ጠመተን ንክህሉ ዝሕግዝ ኣገባብ እውን እዩ። ብተወሳኺ ንመስርሕ ዝሓሸ ኣገባብ ኣኼባ ዝገልጽ ትሕት ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ መግለጺ ተመልከት፡፡

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods