ኣመዓባብላ ደሞክራስያዊ ማሕበር/ውድብ

ምምዕባል ደሞክራስያዊ ማሕበርVisa som PDF

.

ተሳተፍቲ ዋዕላ

 • ኣባላት ማሕበር

ዕላማ

 • ኣብ ማሕበር ዝህልዉ ሕጽረታት ደሞክራስያ ምልላይ

  ነዞም ሕጽረታት ንምብዳህ መደብ ስራሕ ምሕንጻጽ

ዘተ ዋዕላ፡ ሰለስተ ዙርያ ዘተ ዘጠቓለለ ኮይኑ ካብ ሓሙሽተ ክሳብ ሹድሽተ ተሳተፍቲ ብዝሓዙ ጉጅለታት ድማ ይቐውም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ድማ ሓደ ነዚ ናይ ትምህርቲ ጽሑፋት ዘቕርብ ኣሳሳዪ ይህሉ። ዽሕሪ ምዝዛም ስራሕ ተሳተፍቲ ኣብ ካልእ ጉጅለ ክኸዱ እንከለዉ እቲ ኣሳሳዪ ግን ኣብታ ዝነበራ ጣውላ ብምትራፍ፡

 • እቲ ኣሳሳዪ ክሳብ እተን ናይ ትምህርቲ ሰለስተ ዙርያ ዝውድኣ ምስ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ይጸንሕ።
 • እቲ ዝካየድ ዘተ ብግቡእ ንኽካየድን ንተሳተፍቲ መምርሒ ብምሃብ እቲ ትምህርቲ ብግቡእ ንምክያድ ይመርሕ።
 • ሓደ ግዜ ዝቆጻጸር ሰብ ብምምዳብ ናይ ትምህርቲ ግዜ 5 ደቒቕ ክተርፎ እንከሎን ግዜ ምስኣኸለን ዝሕብር ይምደብ።
 • ቅድሚ ኣብ ካልኣይ ዙርያ ትምህርቲ ምስጋር፡ ንቀዳማይ ዙርያ ብግቡእ ገምግም። ከምኡ ድማ ቅድሚ ሳልሳይ ዙርያ ምጅማር ንኻልኣይ ዙርያ ገምግም። ብኸምዚ ንነፍሲ ወከፍ ዙርያ ትምህርቲ ገምግም።

 

ቀዳማይ ዙርያ ፡ መሰረታዊ ጉጅለታት  (base groups): 

ደሞሜተር ማሕበር

 • ተሳተፍቲ ንውጽኢት ማሕበራዊ ደሞመተር (Organization demometer) ብምቑጻር ድምር ዝተረኽበ ቁጽርታት የጻፍፉ።                                                                                                                                               10 ደቓይቕ
 • ውጽኢት ናይ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ኣብ ሓደ ስእሊ ጌርካ ኣርኢ። እንታይ ክቕየር ዝኽእል ነገር ኣሎ፧ ኣብየናይ ክፋል (phase of the process ) ናይቲ ትምህርቲ ብዝያዳ ክትሰርሕ ትደሊ፧                                               15 ደቓይቕ
 • ተሳተፍቲ ንመቆጻጸሪ ደሞክራስያ (Democratic check-list ) በብሓደ ይሓልፍዎም። ኣብ ማሕበር ንቅድመኩነት ደሞክራስያ ዝዕንቅፍ ትካላት ኣሎዶ፧                                                                                                                                   20 ደቓይቕ

 

 

ካልኣይ ዙርያ፡  ካብ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ዝተዋጽኡ (cross-section groups):

ዝርዝር ንብረትን ዕንቅፋታትን (Inventory of resources and obstacles)

 • እቲ ኣሳሳዪ ትምህርቲ ነቲ ነፍሲ ወከፍ ተሳተፍቲ ጉጅለ ዝበጽሕዎ ስራሕ ብመሰረት ባሮሜተር ደሞክራስያ ብምግምጋም ድሕሪ ምቕራብ፡ ነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ኣብየናይ ክፋል ናይቲ ትምህርቲ ብዝያዳ ክሰርሑ ከምዝደለዩ ይሕብር።                            30 ደቓይቕ
 • መጽናዕቲ ስዎት (SWOT analysis) ብዝያዳ ኣብ ባንክ ሜላ ተመልከት
 1. ኣብዚ እቶም መራሕቲ ማሕበርን ንጡፋት ኣባላትን ከም ውሽጣዊ ኮር ናይቲ ማሕበር ቁጸር፡ ነቶም ዝተረፉ ኣባላት ድማ ከም ካብቲ ኮር ወጻኢ ኣባላት ጌርካ ውሰድ።
 2. ኣብ ትሕቲ ነፍሲ ወከፍ ቅኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ (rectangle) ብውሕዱ ሰለስተ ረቛሒታት (factors) ጽሓፍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሳልሳይ ዙርያ (base groups):

ንድፊ መደብ ስራሕ   (Outline of a plan of action)                        30 ደቓይቕ

 • እቶም ኣሳሰይቲ ብመሰረት መጽናዕቲ ስዎት ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ጉጅለ ኣብ ግምት ብዘእተወ ኣገባብ ዝተረኽበ ውጽኢት፡ ብመንጽር እቲ ዝድለ ለውጥታት ንምትግባር ዕቃበታት ይኹን ፍሉይ ርእይቶታት ብምስናድ የቕርቡ። ብድሕሪ እዚ ተሳተፍቲ ተወሳኺ ርእይቶ ንክህቡ ዕድል ይውሃቦም። ኣብ’ዚ ሓጺር መደብ ርእይቶ፤ ካብቶም ዝተረኽቡ ኣወንታዊ ረቛሒታት ብኸመይ ክንጥቀም ንኽእል፧ ነቶም ዝቐረቡ ኣሉታዊ ረቛሒታት ከ ብኸመይ ክንገጥሞም ንኽእል፧
 • ተሳተፍቲ ነቲ ዝድለ ለውጥታት ከም ቀንዲ መደባት ጌሮም ብምሕንጻጽ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ናይ ሰለስተ ደረጃ መደብ ስራሕ ይሕንጽጹ፡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዕላማ:

ቀዳማይ ደረጃ:

 

 

 

 

ካልኣይ ደረጃ:

 

 

 

 

ሳልሳይ ደረጃ:

 

 

 

 

 

 

ሓባራዊ ጸብጻብን ክትዕን

 • ጸብጻብ ናይ ነፍሲ ወከፍ መጽናዕቲ ስዎት ብጽሑፍ ቀሪቡ ኣብ ጥቓ ነፍሲ ወከፍ ዝሰማማዕ መደብ ትግባረ ብምምዳብ ኣብ መናድቕ እቲ ክፍሊ ይጥቃዕ።
 • ተሳተፍቲ ኮርስ ንውጽኢት መጽናዕቲ ብምንባብ ብቑዕ ርድኢት ንከዋህልሉ ብዙርያ ብምኻድ ከንብቡ ግዜ ይውሃቦም
 • ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ ንኣገደስቲ ነጥብታት ኣብ ወረቐት (attaches ‘Markers’) ብምጽሓፍ ምስቶም ኣብ መናድቕ ዝተጠቅዑ መደብ ትግባረ ኣብ ዘዝሰማምዑ ኣርእስትታት ይጥቅዑ። ብዝያዳ ባንክ ሜላ ተመልከት
 • ሕቶን ክትዓትን

መስመር (Line) ባንክ ሜላ ተመልከት

 • እቲ ኮንፈረንስ ኣበራባሪ (stimulating) ዶ ኔሩ፧

ሓድሽ ሓሳብ ወይ ትምህርቲ ረኺብካዶ፧

 
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Application, na, Organisational Level