Blog Archives

መመልከቲ (markers)

ምጥቃም ኣብ መንደቕ ክጥቃዕ ኣብ ዝኽእል ወረቓቕቲ ንሓባራዊ ቀዳምነታት ንምልላይን ነቶም ቀዳምነታት ብቕደም ተኸትል ንምስራዕን ኣብቲ ዝድለ ምዕራፍ ንምብጻሕን ዘኽእል ኣገባብ እዩ።

ነፍሲ ወከፍ ንተሳታፊ ማዕረ ቁጽሪ ኣብ መንደቕ ዝጥቅዑ ወረቓቕቲ ይዕደል እሞ ኣብቲ ኣቐዲሙ በቶም ጉጅለታት ብዘተ ዝተለለዩ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ነቲ ዝተዋህቦም ወረቓቕቲ ኣብቲ ዝያዳ ኣድላዪ ኢሎም ዝዓገብሉ ምርጫታት ይጥቅዑ። ተሳተፍቲ ነዞም ርእይቶ ዝሓዙ ወረቓቕቲ ብዘይ ዝኾነ ጸቕጢ ኣብ ዝደለይዎ ቦታ ንኽጥቅዑ ክኽእሉ ድማ ይግባእ።

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ካርታ ባሕሪ ተኽእሎታት (Possibilities chart)

ተሳተፍቲ ትምህርቲ ንዝመጽእ መደብ ስራሕ (ፕሮጀክት) ብሓሳባት ቀሪጾም ንምርኣይ (visualising)፡ ብኩነተ ሓሳብ ምእካብ (brainstorming) በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ከተግብሩ ይኽእሉ።

 • ተሳተፍቲ ነቲ ክትግበር መደብ ዝወጾ መደብ ስራሕ ድሮ ከም ዝተፈጸመ ጌሮም ብምሕሳብ ዝኽሪ ናይዚ ፍጻመ ድማ ኣብ ወረቐት ብምጽሓፍ ኣብ መንደቕ ይጠቅዑ።
 • እቶም ዝኽርታት ዝተጻሕፎም ወረቓቕቲ ድማ ኣብ መናድቕ ኣብ ትሕቲ ተደላዪን ዘይተደላዪን ከምኡ ድማ ኣብ ክኸውን ዝኽእልን ክኸውን ዘይክእልን ኣብ ዝብሉ ኣርባዕተ ጉጅለታት ዘርኢ ኣብ ከልተ ኣብ ነንሕድሕዶም ብምስንጣቕ ዝተሳእሉ ክልተ መስመራት (to two coordinates) ብጉጅለታት ይሰርዑ።
 • እዚ ብካርታ ባሕሪ ዝምሰል ኩሎም ተሳተፍቲ ዝተኻፈልዎ ምእካብ ዝኽርታት ወይ ሓሳባት መሰረት ብምግባር ንድፊ (planning) ንምስራዕ የገልግል።
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ኣገባብ ስዎት (SWOT)

 • ኣገባብ ስዎት (SWOT)

ኣገባብ ስዎት ኣብ ሓደ ማሕበር ንዝህሉ ውሽጣዊ ሓይልን ድኻማትን ከምኡ ድማ ነቶም ኣብ ከባቢና ዝህልዉ ተኽእሎታተን ሓደጋታትን ንምፍታሽ ዘኽእለና ኣገባብ እዩ። ስዎት ኣህጽሮ ናይ Strength (ሓይሊ), Weakness (ድኻም), Opportunity (ተኽእሎ) ከምኡ ድማ Threat (ሓደጋ) እዩ።

ብመጀመርያ ንዘሎ ጸገም ወይ ብድሆ ብግቡእ ድሕሪ ምግላጽ እቲ ክብጻሕ ዝድለ ዕላማ ድማ ብግቡእ ይቕመጥ። ብድሕሪኡ እዞም ዝስዕቡ ነጥብታት ኣብ ምልላይ ትሰግር፡

 • ሓይሊ፡ ማሕበር ዝውንኖን ኣብ ዓላማኻ ንምብጻሕ ዝሕግዝ ሓይሊ ወይ ተኽእሎታት
 • ድኻምማሕበር ዝህልዎን ኣብ ዓላማኻ ካብ ምብጻሕ ዝዕንቅጹ ድኻማት
 • ተኽእሎ፡ ካብ ማሕበር ወጻኢ ዝርከብን ማሕበር ኣብ ዓላማኡ ንምብጻሕ ዝሕግዙ
 • ሓደጋ ፡ ካብ ማሕበር ወጻኢ ዝርከብን ማሕበር ኣብ ዓላማኡ ካብ ምብጻሕ ዕንቅፋት ዝኾኑ ግዳማዊ ሓደጋታት

 

በዞም ዝተጠቕሱ መዐቀንታት መሰረት ናብ ዝመደብካዮ ዓላማ ዘብጽሓካ መደብ ዕዮ (action plan) መድብ። ብዝያዳ ምምዕባል ደሞክራስያዊ ማሕበር ዝብል ኣገባብ ተመልከት።

ብተወሳኺ ሰነድ ምምዕባል ደሞክራስያዊ ማሕበር ተመልከት

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

መስመር (line)

እዚ ኣገባብ ንምግምጋም ዝተፈላለዩ ኩነታት ዘገልግል ኮይኑ እኹል ናይ ኣኼባ ቦታ ኣብ ዝህሉ ድማ ክንጥቀመሉ እንኽእል አገባብ እዩ። ንኣብነት እዚ ኣገባብ ከም መጀመሪ ኣኼባ፣መዐቀኒ ኩነታት ወይ ድማ መጽናዕታዊ ውጽኢት ንምግምጋም ዘኽእለና ኣገባብ እዩ።
Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ተምሳል ርስንቲ ኩርሲ (Hot seat)

እዚ ድማ ካልእ ኣገባብ ኮይኑ ተሳተፍቲ ንዝህልዎም ርድኢታት ብዘይ ዕቃበታት ክገልጹ ዘኽእሎም እዩ።

 1. ዝኾነ ሰብ ንውሳነ ካልኦት ሰባት ኣብ ሕቶ ምልክት ኣየእቱን።
 2. ነፍሲ ወከፍ ሰብ ብጽሞና ድሕሪ ምስማዕ ነቲ ዝቐረበ ርእይቶ ከም ናይ ክትዕ ኣርእስቲ ዘይኮነ ከም ምስክር ወይ ሰማዒ ጥራይ ብምዃን ይቕበሎ።
 3. ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ እዋን ርእይቶ ናይ ምቕያር መሰል ኣለዎ።

ተሳተፍትን እንተተኻኢሉ ድማ መራሕቲ ዘተን ብኽቢ ኣብ ኩርስታት ኮፍ ይብሉ። መራሕ ዘተ ድማ ንሓደ ኣበሃህላ (statment) ድሕሪ ምዝራብ ተሳተፍቲ መርገጽ ንክወስዱ ይሕተቱ። በቲ ኣበሃህላ ዝተሰማምዐ ተሳታፊ ደው ይብል እቲ በቲ ዝተጠቕሰ ኣበሃህላ ዘይተሰማምዐ ድማ ኮፍ ይብል። በቲ ኣበሃህላ ብመጠኑ ጥራይ ዝሰማማዕ ተሳታፊ እንተልዩ ግን ካብ ኮፍ ዝበለሉ ኩርሲ ከይተስአ ብኢዱ ጥራይ ምልክት ክገብር ይኽእል እዩ። ኩሎም ተሳተፍቲ ምርጭኦም ድሕሪ ምንጻሮም ብኸመይ ኣብዚ ውሳነ በጺሖም ሕጽር ዝበለ ዘተ ድሕሪ ምክያድ፡ መራሒ ዘተ ካልኣይ ኣበሃህላ የንብበሎም። ብኸምዚ ኣገባብ ድማ ምርጫታት ተሳተፍትን ብኸመይ ኣብ ከምዚ ምርጻ በጺሖም ሓጺር ዕድል ዘተ ብምሃብ መስርሕ ምንባብ ኣበሃህላን ምውሳድ ምርጻን ይካየድ። ”ንስኻ ደው በል – ብኸመይ ኣብ ከምዚ መደምደምታ በጺሕካ፧”ንስኻ ኮፍ ኢልካ ከምዝጸናሕካዮ ቀጽል – ንምንታይ ኣብ ከምዚ መደምደምታ ከምዝበጻሕካ ግለጽ!” ዝብሉ ሕቶታት ብምቕራብ ተሳተፍቲ ሓሳባቶም ንምግላጽ ዕድል ሃብ። ኩሎም ብኸመይ ናብቲ ዝበጽሕዎ መደምደምታ ክበጽሑ ከምዝኽኣሉ ክገልጹ ዝደልዩ ምስገለጹ፡ ናብ ዝስዕብ ካልእ ቃለ-መግለጺ (statment) ይስገር።

ኣገባብ ትምህርቲ ብተምሳል ርስንቲ ኩርሲ ኢድካ ብምልዓል፣ ካብ ሓደ ቦታ ናይ ዘለኻዮ ክፍሊ ናብ ካልእ ቦታ ብምቕያር ወይ ድማ ብመልክዕ መስመር (ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣብነት ተመልክት) ክትግበር ይክኣል እዩ።

ብተወሳኺ ን ኣገባብ ማሕበርተመልከት

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

መዝሓሊት (fridge)

ሕጽረት ጊዜ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ንጡፍ (effective) ተሳታፍነት ንከይህሉ ዝገትእ ጉዳይ እዩ። እዚ ድማ ብሕልፊ ኣብቶም ብርክት ዝበሉ ሰባት ዝሳተፍዎም ኣኼባታት ይርአ፡ ንኣብነት ካብ ተሳተፍቲ ዝቐርቡ ሕቶታት ብግቡእ ክትዓት ተኻይድሎም ግቡእ መልሲ ከይተዋህቦም ወይ ድማ ተወንዚፎም ይሓልፉ። እዚኣቶም ግን ኣብ ክንዲ ተረሲዖም ዝሓልፉ ንግዚኡ ኣብቲ ብተምሳል መዝሓሊት ዝተሰምየ መዝገብ ነቶም ዝቐረቡ ሕቶታትን ሓታታይን ብግቡእ ይስንድ ግዜ ኣብ ዝተረኽበ ድማ ነዞም ሕቶታት በብሓደ ብምልዓል ግቡእ መልሲ ንክረኽቡ ኣድላዪ ጻዕርታት የካይድ፡ በዚ ኣገባብ እቶም መልሲ ዝረኸቡ ሕቶታት ብምስራዝ  ንዝተመዝገቡ ሕቶታትን ርእይቶታትን የጻፍፍ። እዚ ንምግባር ድማ ሓባራዊ ኣኼባ ዝካየደሉ ምቹእ ግዜ ብምምራጽ ምክያድ ይክኣል፡ ብዝበለጸ ኣገባብ ትግባረ ሓባራዊ ዛዕባታት ብዝምልከት ነዚ ትሕት ኢሉ ተጠቒሱ ዘሎ ኣገባብ ተዓዘብ።

ብተወሳኺ ንናይ ምርጫታት ጴጥሮስን ጳውሎስን  ከምኡ ድማ ዘለዎም ሓባራዊ ዛዕባ ዝብል ኣገባብ ትግባረ ተመልከት።

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ኩነተ ሓሳብ ምእካብ (Brainstorming)

ተሳትፍቲ ጉጅለታት ሕቶታት፣ ሓሳባት ወይ ርእይቶታት ብነጻ ከቕርቡሉ ዝኽእሉ መደብ ኣዳሉ።

ካብ ኩሎም ጉጅለታት ዝቐርቡ ሓሳባት ይስነዱ። ሕግታት፡

 • ጌጋ ሓሳብ የለን
 • ዝኾነ ሰብ ብሓሳብ ናይ ካልኦት ርእይቶ ኣይህብን።
 • ኣብ ጉዳይ ዝተፈላለዩ ርእይቶታት ሰባት ናይ ግድን ሓደ ርድኢት ክህልዎም ኣየድልን።
 • ብዘይ ዕረፍቲ ሰባት ሓሳባት ብዘይ ዝኾነ ዕቃበታት ንከቕርቡ ብምትብባዕ ነቶም ዝቐረቡ ዝተፈላለዩ ምርጫታት መዝግብ።
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ተክኒክ ዕብለላ (techniques of domination)

ሓደ ሓደ ግዜ ውሑዳት ሰባት ንኣኼባታት ብዘይ ግቡእ ኣገባብ ክዕብልልዎ ይርኣዩ እዮም። እቲ ተወላዲ ኖርወይ ዝኾነ ናይ ሶሽያል ሳይኮሎጂ ፕሮፈሰር በሪት ኦስ፡ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ መሳርሕቶም ዘለዎም ዕብለላ ንኸሐይሉ ዝጥቀሙሉ ሓሙሽተ ኣገባባት ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ እዚ ተክኒክ ምልኪ፡ ጾታ ብዘየገድስ ዕብለላኻ ንምሕያል ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሰባት ከምዝጥቀሙሉ ምግንዛብ የድሊ።

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ኣርባዕተ ኩርንዓት

ኣብነት ኣርባዕተ ኩርናዓት መርገጽካ ብምንጻር ውሳነ ምውሳድ ዘርኢ እዩ። እዚ ኣገባብ ድማ ንምጅማር ዘተ ይኹን ምዕሟቑ ይሕግዝ። ዋላ እቲ ሓፋር ዝብሃል ሰብ እንተኾነ እውን ንኽዛርብን ርእይቶ ከቕርብን ኣይጽግሞን።
Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ቆፎ ንህቢ

እዚ ብቆፎ ንህቢ ተሰምዩ ዘሎ ኣገባብ፡ ንውሱን ደቓይቕ ነቲ ክውሃብ ዝጸንሐ ኣስተምህሮ ብምቁራጽ ተሳተፍቲ ትምህርቲ በብክልተ ብምዃን ብዛዕባ ሓደ ሕቶ ንኽዝትዩ ዕድል ምሃብ።

ብተወሳኺ ምሳለ ጴጥሮስን ጳውሎስን ዝህልዉ ምርጫታትን ተመልከት

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ትኹረት ዝተገብረሉ ጉጅለ (focus gruop)

ኣብ ሓደ ዝትሓርየ ጉጅለ ኩሎም ተሳተፍቲ ኣብቲ ዝቐርብ ቴማ (theme) ርእይቶ ብምቕራብ ደረጃ ኣገዳስነት ዝቐረበ ቴማ ንምግላጽ ብንጥፈት ክሳተፉ ይኽእሉ። እዚ ኣገባብ ሓባራዊ ስእሊ ናይቲ ካብ መጀመርያ ዝተበገሱሉ መደባት ስራሕ ብንጹር ከርእን ካብኡ ሓሊፉ ድማ መደባት ስራሕ (plan of action) ንምስራሕ ዝሕግዝ ኣገባብ እዩ።
Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ክፉት መጋባእያ

.
Open Space gives the participants – in contrast to a Dialogue conference – the possibility of introducing whichever issues they wish to the agenda and discussing them in groups of their own choosing.

The conference is divided into the following stages: Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ጉዳይ (case)

ሓደ ጉዳይ ንሓደ ዛንታ ወይ ብግብሪ ንዝተፈጸመ ነገር ክገልጽ ይኽእል። እዚ ድማ ወይ ብተርታ ከየቋረጸ ወይ ድማ ብደረጃታት ከፋፊልካ ክቐርብ ይኽእል። እቲ ዕላማ ተሳተፍቲ ንዝህልዉ ዝተፈላለዩ ምርጫታት ይኹን መፍትሒታት ንኽፍትሹን ክረኽቡን ዘኽእሎም መድረኽ ምፍጣር እዩ።

ብተወሳኺኣገባብ  ምርጫታት ጴጥሮስን ጳውሎስን ከምኡ ድማ ግዝኣተ ሕግን ብመጠኑ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዘለወን ሃገራት ተመልከት።

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

Up to a hundred people have an opportunity of exploring common interests, agreeing on interpretations and definitions, and arriving at joint suggestions for future work.

The conference consists of three rounds of group discussions, with up to 8 participants in each group. Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

This is a simple and effective method for spreading information quickly in large groups. Together with rounds, it can maximise participation. Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Method Bank, Methods

ሓባራዊ ዛዕባታት (Common agenda)

እዚ ኣገባብ ክፉትን ብሓባር ዝተወሰኑ ምምቕራሕ ስልጣን ወይ ሓላፍነት የውሕስ። እዚ ድማ ተሳተፍቲ ብዙርያ ኮፍ ብምባል ኣብዞም ዝስዕቡ ዘለዎም ርድኢት ንኽገልጹ ዕድል ይኸፍት፡

 • ኣየኖት ዛዕባታት ክልዓሉ ከምዝደልዩ ሕተቶም
 • ሓበሬታ ክህቡ፣ ክዝትዩ ወይ ድማ ውሳነ ክውስኑ ዝደልዩ እንተኮይኖም
 • ንነፍሲ ወከፍ ዛዕባ ክንደይ ግዜ ክውሃቦ ከምዘለዎ
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Better Meetings, Method Bank, Methods

ዙርያ (Rounds)

ነፍሲ ወከፍ ተሳታፊ በብተራ ንከባቢ ሓደ ደቒቕ ዝኸውን ግዜ ይውሃቦ እሞ ዝኾነ ሰብ ከይዓንቀፎ ድማ ርእይትኡ ክገልጽ ዕድል ይውሃቦ። ኣብቲ ዝቐርብ ርእይቶ ድማ ካብ ዝኾነ ካልእ ተሳታፊ ሕቶ፣ ርእይቶ ወይ ክትዓት ክካየድ ኣይፍቀድን እቲ ምንታይ መስርሕ ምቕራብ ርእይቶ ብዘይ ምቁራጽ መታን ክቕጽል ክኽእልን በዚ ኣገባብ ድማ ሓባራዊ ቴማ ንምክያድ መታን ክክኣል። ንኣብነት፡
Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Better Meetings, Method Bank, Methods

ኩዕሶ ንኽዛረብ ዝተቐረበ ሰብ (Speaker’s ball)

ምዝራብ ናይ መን ተራ ምዃኑ ንምሕባርት ኣድህቦ ተሳተፍቲ ድማ ኣብኡ ክኸውን ንምሕጋዝ ሓንቲ ንእይሽተይን ልምልምቲ ኩዕሶ ኣዳሉ። እቲ ኩዕሶ ሒዙ ዘሎ ሰብ ድማ ብዝኾነ ሰብ ከይተቛረጸ ርእይትኡ ንምቕራብ ምሉእ ዕድል ኣለዎ።

እዚ ኣገባብ ተሳተፍቲ ኣድህብኦም ኣብቲ ዝዛረብ ዘሎ ሰብ ብምግባር ኩዕሶ ሒዙ ዘሎ ሰብ ክዛረብ እንከሎ ክከታተልዎ ዘኽእል ኣገባብ ድማ እዩ። ተሳተፍቲ ንውሱን እዋን በዚ ኣገባብ ምስተለማመዱ ኣብ ዝቕጽል እዋን ዋላ’ውን ብዙሓት ተሳተፍቲ ኣብ ዝርከብሉ እዋን እታ ኩዕሶ ናብቲ ክዛረብ ዝደለየ ሰብ ብምድርባይ ሓሳቡ ድሕሪ ምቕራብ ንሱ ድማ ብምቕጻል ናብ ካልእ ክዛረብ ዝደለየ ሰብ ነታ ኩዕሶ ብምድርባይ ነቲ ኩዕሶ ዝሓዘ ናይ ምዝራብ መሰል ይውሃቦ ማለት እዩ። እዚ ኣገባብ ዋላ መራሕ ኮርስ ኣብ ዘይብሉ እዋን ዘተ ብኣገባብን ተሳተፍቲ ነንሕድሕዶም ብዘይምኩልላፍ ንምክያድ ዘኽእሎም እዩ።

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Better Meetings, Method Bank, Methods

ብምብርራይ መስርሕ ኣኼባ ምክያድ (Rotating functions at a meeting)

መስርሕ ምምራሕ ኣኼባ ዝትሓላለኸ ብምዃኑ፡ ሓላፍነት ኣብ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከምቀል ይክኣል እዩ። ዝተፈላለየ ሓላፍነታት ምምራሕ ኣኼባ ብቐጻልን ብምቅይያርን ተሳተፍቲ ክመርሑ እንተኽኢሎም ሓደ ማሕበር ብኸመይ ይሰርሕን ሓላፍነት ብምውሳድ ኣኼባታት ምክያድን ዝህልዎም ኣፍልጦ ክብ ንምባል እውን ሓጋዚ መስርሕ እዩ።
Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Better Meetings, Method Bank, Methods