Monthly Archives: February 2010

ሰለስተ መሰረታውያን ነገራት

ሰለስተ መሰረታውያን ነገራትVisa som PDF

መ ዓልታዊ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብዝምልከት፡ ንመነባብሮ ብዙሓት ኣህዛብ ኣብ ሂወቶም ጽልዋ ዘስዕበሎም ውሳነታት ይውሰን። ኣብየናይ መድረኽ ውሳነታት ብድሞክራስያዊ መስርሕ ክኽተሉ ይግባእ፧  መስርሕ ድሞክራስያዊ  ኣገባብ ከ እንታይ ማለት እዩ፧

ነዚ ሕቶ ንምምላስ እዚ ስዒቡ ዝቐርብ ዘሎ ክልሰ-ሓሳባዊ  ድሕረባይታ መባእታ ደሞክራስያ ክቐርብ እዩ። እዚ ስዒቡ ዝቐርብ ዘሎ ሞደል ሓፈሻዊ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ጽፍሕታት፡ ካብቶም ዝነኣሱ ጉጅለታት ክሳብ ከም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኣመሰሉ ዓለምለኻውያን ማሕበራት ከም ሞደል ከገልግል ይኽእል ። እዚ ሞደል ድማ ሰለስተ ደረጃታት ዝሓዘ እዩ።

ሀ. ብመጀመርታ መተካእታ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ክኾኑ ዝኽእሉ ዓይነታት ምሕደራ እንተልዮም ተገንዘብ።

. እዚ ኣገባብ ኣብ ምምራጽ መትከላት ደሞክራስያ የብጽሕን ደሞክራስያዊ ምሕደራ ኣበየናይ እዋን ዝበለጸ ውጽኢት ክህበና ከምዝኽእልን የብርህ።

. ካብቶም ዝቐረቡ ምርጫታት፡ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ተመራጺ ኮይኑ ምስዝርከብ እቲ ስዒቡ ዝቐርብ ሕቶ ነዚ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ከመይ ጌርካ ኣብ ግብሪ ተውዕሎ ዝብል ሕቶ እዩ።

a

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in ABC of Democracy, Background, na

መድረኽ ደሞክራስያ (a democratic platform)

መድረኽ ደሞክራስያ

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in ABC of Democracy, Application, na

ማሕበር (association)

ማሕበር

ዕላማ

ተሳተፍቲ ነዚ ዝስዕብ ንምትግባር ዕድል ሃብ፡

 • ደሞክራስያውያን ቅድመ-ኩነታትን መሰረታውያን መትከላትን ብመጀመርያ ኣብ ገዛእ ርእሶም ከዘውትሩ
 • ደሞክራስያዊ ማሕበር ምቛም እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብርህ
 • ኣብ መንጎ ማዕረ ጠመትን (Equal consideration) መሰል ነጻነትን (Personal autonomy) ንዝህሉ ውጥረታት (tension) ተመኩሮ ንምድላብ ወይ ብግብሪ ንምርዳእ ኣገባብ ውዕይቲ ኩርሲ (Hot seat session) ከም ናይ መመሃሪ ምሳሌ ንምጥቃም ኣብ ኣገባብ ሜላ (Metodbank) ተመልከት።

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in ABC of Democracy, Application, na

ምርጫታት ጴጥሮስን ጳውሎስን

ምርጫታት ጴጥሮስን ጳውሎስንVisa som PDF

መተካእታ ደሞክራስያዊ ምሕደራ                                            Visa som PDF

ዕላማ

 • ኣብ መንጎ ቀየድቲ ውሳነታትን (binding decisions) ወለንታዊ ወይ ፍታዊ (voluntary negotiations) ዘተን ንዝህሉ ፍልልያት እዚ ዝስዕብ ወጣሪ ዛንታ ብምጥቃም ኣብርህ።
 • ኣብ መንጎ ደሞክራስያዊ መስርሕ – ሞግዚታውነት (guardianship) ወይ ድማ ፋሉለነት (anarchy) ዝህሉ ፍልልያት ድሕሪ ምግላጽ፡ ሞግዚታውነት ወይ ድማ ፋሉልነት ፍታሕ ኣብ ምምጻእ ዝያዳ ዝውቱራት ኮይኖም ከም ዝርከቡ ኣብርህ።

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in ABC of Democracy, Application

ኣካዳሚ ደሞክራስያ

 

 

Demokratiakademin är ett nätverk av organisationer som fokuserar på utbildning om demokrati och mänskliga rättigheter.

I nätverket samverkar just nu ca 30 organisationer: ideella föreningar, folkhögskolor, studieförbund, privata företag, fackföreningar, lokala förvaltningar och teatrar. Samarbetet, både nationell och internationell kontext, strävar efter att förena teori med praktik, och utveckla metoder, för att fördjupa kunskap och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter.

Demokratiakademin startades 1993 av Ordfront är en kulturförening med ca 9 000 medlemmar. Föreningen driver bland annat ett oberoende bokförlag och ger också ut kulturtidskriften Ordfront.

Samverkande organsiationer:

ABF, ABF Stockholm, ABF Västbergslagen, Diakonia, DiaDem, Eva Broms Framtidsverkstäder AB, Farsta stadsdelsförvaltning fritiden, Fonden för mänskliga rättigheter, Forsa folkhögskola, Fritidsforum, Föreningen Ordfront, Gubbängenskolan, Hyresgästföreningen Region Mitt, Härryda kommun, Hökarängsskolan, Ingesunds folkhögskola, Jakobsbergs folkhögskola, Jan-Erik Boström EF, Junis, Kristinehamns kommun, Kreaktiviteter, Kvickentorpsskolan, Kyrekruds folkhögskola, Ljungskile folkhögskola, Olof Palmes Internationella Center, Rädda barnen, SFHL, SIPU, Skarpnäcks folkhögskola, Stiftelsen Skeppsholmsgården, Storytelling & Demokratiutveckling, Teologiska högskolan.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in General

ብድሆታት ደሞክራስያ

ብድሆታት ደሞክራስያ ጽሟቕ ናይ ነዊሕ ዓመታት ግብራዊ ስራሓትን ተመኩሮን ኮይኑ፡ ናይቶም ኣብዚ ስራሕ ተዋፊሮም ዘለዉ ከም Academy for Democracy, democracy days (ናይ ደሞክራስያ መዓልታት), ወርክሾፕ, ሰሚናራት, ኮርሳት, ሓባራዊ ስራሓት ፕሮጀክት (joint projects), ወዘተ ዝተዋህለለ እዩ። እዚ መጽሓፍ ብመጀመርያ ነቶም ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ደሞክራስያ ከጥርዩ ዝደልዩ፤ ነቶም ድሕሪ ኣብ ኮርስ ምስታፍ ንዘዋህለልዎ ኣፍልጦን ተመኩሮን ኣብ ማሕበራቶም ከተኣታትዉ ዝደልዩን ከምኡ ድማ ነቶም ነዚ ትምህርቲ ናብ ካልኦት ሰባትን ማሕበራትን ከመሓላልፍዎ ንዝደልዩ ተሳተፍቲ ኮርስ ዘተኮረ እዩ። እዞም ሰነዳት ኣብ ፈለማ ንስዊደናዊ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ዝተጻሕፈ ድኣ ይኹን’ምበር ትሕዝቱኡስ ብዓለምለኸ ደረጃ ተግባራውን ቅቡልን ኮይኑ ተረኺቡ ኣሎ። ካብዚ ብምንቃል እምብኣር እዩ እዚ መጽሓፍ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ተተርጒሙ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.democracy.se ንኹሉ ተጠቃሚ ንኸገልግል ቀሪቡ ዘሎ።

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in General

Test your organisation with the DEMOMETER

You will be asked to take a stand on 10 propositions regarding your organization.

When all questions are answered you will get a compilation of your answers.

demometer 1 motometer 1
Organisation Meetings
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Demometer

Demometer organisation

Get Adobe Flash player

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Demometer Organisation

Demometer meetings

Get Adobe Flash player

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Demometer Meetings

ክልተ ገጻት ደሞክራስያ

ክልተ ገጻት ደሞክራስያVisa som PDF

ዕላማ  

 • ኣባላት ማሕበር ኣብ ጉዳይ ደሞክራስያ ዘለዎም ርድኢትን ኣጠማምታን መጽናዕቲ ኣካይድ
 • ተሳተፍቲ ንዝህልዎም ስምዒታትን ትዕዝብትን ሓሳቦም ንምግላጽ ዕድል ክረኽቡ፡ ዘተ ኣርባዕተ-ኩርንዓት ንኸካይዱ ግዜ ሃብ

(ኣገባብ ሜላ ተመልከት)

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in ABC of Democracy, Application

ደሞክራስያዊ ምሕደራ

ደሞክራስያዊ ምሕደራVisa som PDF

ኣብዚ ዝስዕብ ድሕረባይታ፡

 • ንዝተፈላለያ ማሕበራት ብመሰረት ሞደል መባእታ ደሞክራስያ ከነነጻጽር ዝህልዉ ካልኦት ኣማረጽቲ ዓይነታት ምሕደራ ብምዕዛብ ኣየኖት መሰረታውያን ጥቕምታት ቀዳምነት ከምዝህልዎም መርምር ኢና።
 • ዝተፈላለያ ማሕበራትን ክሳብ ክንደይ ናይ ውሕስነት ሂወት ጠለባት ደሞክራስያ ከም ዘማልኣ ኣወዳድር።
 • ንዝህሉ ተኽእሎታት ደሞክራስያዊ ምሕደራ ኣብ ምክያድ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት መርምር።

Read more ›

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Background

ብመጠኑ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዘለወን ሃገራት

ብመጠኑ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዘለወን ሃገራትVisa som PDF

ነጻ ምርጻ፣ መሰል ሓሳብካ ምግላጽ ከምኡ ድማ ካልኦት ትካላዊ ዝኾኑ መሰላት (institutionalised rights)፡ ሓንቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ደሞክራስያዊ ስርዓት ከምዘለዋ መምዘኒ ነጥብታት እዩ። እንተኾነ ብመለክዒ ሞደል መባእታ ደሞክራስያ እዘን ሃገራት ዋላ ነዞም ዝተጠቕሱ መለክዒታት የማልኣ ፍጹም ደሞክራስያውያን ክብሃላ ግን አይክእላን። እንተኾነ እዚ ዓቢ መምዘኒታት ደረጃ ማለት ወካሊ ስርዓት ንሓደ ኣገዳሲ ደረጃ ዓቐን ብምምልአን፡ መጠናዊ ደሞክራስያዊ ስርዓት ዘለወን ተባሂለን ክጽውዓ ይኽእላ። ኣስዒብና ነዞም ዝተጠቕሱ መለክዒታት ደሞክራስያ ብመንጽር ሞደል መባእታ ደሞክራስያ፡ ብመሰረት መሰላት ኣብ ነወዳድረሉ እዋን፡

 • ኣብ መንጎ እተን ብመጠኑ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዘለወን ሃገራት ንምውድዳር በቲ ልሙድን ኣብ መዓላ ዝጸንሑ መዐቀኒ ሞደላት ዘይኮነ፡ ብሞደል መባእታ ደሞክራስያ ኣወዳድር
 • እቶም መሰረታውያን ደሞክራስያዊ ምሕደራ ምህላዎም ወይ ዘይምህላዎም ንምፍላጥ ነተን ዘለዋ ፖለቲካውያን ትካላት መርምር። እቶም ቅድመ-ኩነታት መሰረታውያን ደሞክራስያዊ ምሕደራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተመርኮሰ ኣዋጅ መሰል ደቂ ሰባት እዩ።
 • እዘን ልዕል ኢለን ዝተጠቕሳ ፖለቲካውያን ትካላት ብውጽኢት ደረጃ ደሞክራሲ መባእታ ደሞክራስያ ኣብ ክሊ ውሕስነት ሂወት ብምስራዕ ክሳብ ክንደይ ደሞክራስያውያን ትካላት ምዃነን አወዳድር።
 • ናብ ብመጠኑ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ንምስግጋር ዘኽእል ቅድመ-ኩነታት ብምጽብጻብ፡ እዘን ብመጠኑ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ዘለወን ትካላት ናብ ደሞክራስያዊ ምሕደራ ብምስግጋር፡ ሃገራት ድማ ናብ ግዝኣተ ሕጊ ክሰጋገራ ከማልእኦ ዘለወን ቅድመ-ኩነት ጸብጽብ።
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Background, National Level

ዓለምለኻዊ፣ ኣህጉራዊ ወይ ድማ ኣብ መንጎ መንግስታት ዝህሉ ርክባት

 ኣህጉራዊ ወይ ድማ ርክባት ኣብ መንጎ መንግስታት (inter-governmental)Visa som PDF

ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ፖለቲካውያን ሕቶታት ብሃገር ደረጃ ንምፍትሖም ዘይክኣሉ እናኾኑ ክመጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ብሰንኪ እዞም ሕቶታት ድማ መላእ ተቐመጥቲ ዓለምና ይጽለዉ። ንኣብነት ካብ መካይን ዝወጽእ ትክን ዘስዕቦ ከባብያዊ ብከላ ብኸመይ ኣብ ቁጽጽር ክውዕሉ ይኽእሉ፧ ኣብዚ፡

 • ብሓገዝ እዚ ትሕት ኢሉ ቀሪቡ ዘሎ ስእላዊ መግለጺ ዓይነታት ምሕደራ (ሞደል ሀሁ ተመልከት) ብምጥቃም ነዚ ጸገማት ንምብዳህ ዝተተኽሉን ኣብ መንጎ ሃገራት ዝህልዉ ትካላትን ዓለምለኻዊ ማሕበራትን(intergovernmental and global organisation) ክንዕዘብ ኢና።
 • ከም ኣብነት ንሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ እንተወሰድና ክልተ ዓይነት ምሕደራታት ኣለወን። ገለ ውሳነታት ብደረጃ ሃገር ክውሰኑ እንከለዉ ካልኦት ውሳነታት ግን ብደረጃ ሕብረት ኤውሮጳ ይውሰኑ።
 • ገለ ካብ ኣባላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾና ዓለምለኻውያን ማሕበራት ንደሞክራስያዊ ጠለባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘማልኣ እንተኾይነን መርምር።

 

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Background, International Level, na

በርገሳውያን ማሕበራትን ደሞክራስያን

በርገሳዊ (ስቪላዊ) ሕብረተሰብን ደሞክራስያንVisa som PDF

ንኣብነት እቲ ስዊድናዊ ትካል ሓገዝ ሲዳ (SIDA) – ሓያል በርገሳዊ ማሕበር ንምዕባለ ሓያል ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ሓጋዚ ምዃኑ ይኣምን።[i]  በርገሳዊ ጽላት ሓደ ካብቶም ኣርባዕተ ኣካላት ናይዚ ትሕት ኢሉ ዝርከብ ሞደል ኮይኑ ብምቕራብ ኣድላይነቱ ኣብ ምትካል ደሞክራስያዊ ምሕደራ ድማ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ክግለጽ ይኽእል፡

 • በርገሳዊ ጽላት (the civil sector) ዓውዲ (arena) ናጻ ዝኾኑ ማሕበራት እዩ።
 • ምትእምማን ክፈጥር ይኽእል።
 • ዓውዲ (arena) ናይ ደሞክራስያዊ መስርሕ እዩ።

ኣብ መወዳእታ ክንርድኦ እንኽል ጉዳይ፡ ሲቪላዊ ጽላት (civil sector’s) ኣብ ምምዕባል ደሞክራስያዊ ሕብረተሰብ ዝህልዎ ቀንዲ ኣስተዋጽኦ በቲ ዜጋታት ኣብ ጉዳይ ስልጣንን ሓላፍነት ዝህልዎም ርድኢት ብግቡእ ንኽምዕብል ምሕጋዙ እዩ።

[i]

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Background

ዓለምለኻዊ ሕግታትን ውድብ ሕቡራት ሃገራት

ዓለምለኻዊ ሕግታትን ውድብ ሕቡራት ሃገራትንVisa som PDF

ክልሰሓሳባዊ ድሕረባይታ:

 • ብዛዕባ ዓለምለኻዊ ሕግን ኣንጻሩ ዝደናደን ሳዕቤናት ውሳነ ውግእ ኣብ ልዕሊ ግብረሽበራ፡
 • ተራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ መሰል ደቂ ሰባት ኣብ ግብሪ ይግምግም፡
 • ኣብ መወዳእታ ድማ ተራ መትከላትን መሰረታዊ ደሞክራስያዊ መሰላትን ኣብ መስርሕ ምሕያል ህልዊ ውዕላት መሰላት ደቂ ሰብ

ክግለጽ እዩ።

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Posted in Background, HR and Democracy