Från behov till rättigheter

Ladda ned som pdf»

Syfte

Ge deltagarna tillfälle att:

 • aktivt tillägna sig FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna
 • reflektera över gapet mellan abstrakta principer och den dagliga tillvaron

1. Idéstorm

 • Dela in deltagarna i grupper om 5-6 personer och ge dem följande instruktion:

”Anta att ni i morgon råkar ut för en olycka. Märkligt nog blir ni i dödsögonblicket erbjudna ytterligare ett liv men ni får inte veta var på jorden ni kommer att återfödas eller era föräldrars sociala ställning. Skulle ni gå med på det riskabla erbjudandet? Med andra ord: vad är det som krävs för att kunna leva ett någorlunda värdigt liv? Vilka behov eller villkor anser ni vara fundamentala för en mänsklig tillvaro? Skriv ner dem på separata post-it-lappar. Var så konkreta som möjligt.”

 2. FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna

Dela ut underlaget FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna till varje deltagare (seLadda ned dokument).

 • Ge deltagarna ca 10 minuter att läsa igenom dokumentet.
 • Skriv under tiden upp nedanstående rubriker på ett blädderblocksblad och sätt upp det väl synligt för alla:

FN-deklarationen

Art.  1  Portalparagraf

Art.  2 – 5 Grundläggande fri- och rättigheter

Art.  6-12 Rättssäkerhet

Art.13-15 Rörelsefrihet och nationalitet

Art.16-17 Familj och egendom

Art.18-21 Medborgerliga och politiska rättigheter

Art.22-27 Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Art.28-30 Internationellt

3. Sortering och hopkoppling av behov med rättigheter

 • låt varje grupp gemensamt sortera lapparna med grundläggande behov från idéstormen
 • vilka av dessa garanteras uttryckligen i FN-deklarationen? (Kärlek, t ex, räknas inte dit.) Deltagarna antecknar motsvarande paragraf på respektive post-it-lapp
 • skriv under tiden upp FN-deklarationens rubriker på var sitt blädderblocksblad och sätt upp bladen längs väggarna

4. Sammanställning och reflektioner

 • alla post-it-lappar som uttryckligen hänvisar till artiklar i FN-deklarationen sätts upp under respektive rubrik på blädderblocksbladen längs väggarna
 • reflektera tillsammans över det mönster som uppstått: Är det glest under några rubriker? Är det proppfullt på andra ställen? Hur skall mönstret förklaras?

 • vad handlar de överblivna lapparna om?

5. Politiska åtgärder

Ni har gemensamt dragit upp politiska ramar för ett någorlunda anständigt land där ni själva skulle kunna tänka er att leva.

 • sätt en grön plupp vid den post-it-lapp som ni vill att landets myndigheter omedelbart prioriterar. Sätt en röd plupp vid någon lapp som myndigheterna definitivt inte bör lägga sig i
 • diskutera pluppningen: är det troligt att myndigheterna kommer att handla som ni vill?

Kommentarer

 • det brukar vara tjockt med lappar under rubriken Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och relativt glest med lappar under rubrikerna Rätts­säkerhet, Rörelsefrihet och nationalitet samt Familj och egendom. De förra är kopplade till den dagliga tillvaron med alla sina konkreta idéassociationer. Den senare gruppen av rättigheter uppfattas ofta mer abstrakt. De må vara minst lika viktiga men faller en inte lika lätt i tankarna
 • i den överblivna högen med lappar utan klar koppling till FN-deklarationen brukar det finnas hänvisningar till miljöfrågor. När FN-deklarationen antogs 1948 var miljöförstöring ingen brännande politisk fråga

 • på blädderblocksbladen längs väggarna brukar det smyga sig in lappar där det kan vara svårt att alls se någon koppling till FN-deklarationen. Sorteringen under respektive rubrik kan också i många fall diskuteras. Samtalsledaren bör avstå från att göra en stor affär av detta.
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i MR och demokrati, Tillämpning