Sammanslutningen

Ladda ned som pdf»

Syfte

ge deltagarna tillfälle att:

  • tillämpa demokratins förutsättningar och grundprinciper på sig själva

  • reflektera över vad det innebär att bilda en demokratisk sammanslutning

  • uppleva spänningen mellan normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln i ett Heta stolen-samtal

1. De konstituerande faserna i en demokratisk process

Låt deltagarna sätta sig i en cirkel och be dem reflektera över när de senast satt på det viset och vad det kan ha för fördelar. Gå vidare ungefär så här: ”Det här är en bild av en demokratisk sammanslutning – ni sitter på samma nivå, ni riktar uppmärksamheten inåt mot era egna angelägenheter och har därför ryggarna mot omvärlden, om det kommer in en ny medlem måste alla rucka på sig. Men är verkligen den här sammanslutningen så demokratisk som den ser ut?”

Låt deltagarna komma med egna reflektioner. Fortsätt att diskutera om det finns förutsättningar för demokrati i just den här sammanslutningen. I så fall måste nedanstående två grupper av frågor kunna besvaras:

  • Vilka är vi? Har vi något gemensamt? Varför är det just vi som sitter här och inga andra? Skulle vem som helst kunna bli medlem? Villkorslöst?
  • Vad har vi för befogenheter? Finns det något som just vi vill och kan göra, något vi skulle kunna ta upp på dagordningen?

Introducera den grundläggande demokratiska identiteten:

til_1_3_1.png

2. De övriga faserna i en demokratisk process

Sammanfatta det som kommit fram under steg 1 genom att rita upp Livbojen och skriva in orden medlemskap och dagordning i fas 1 respektive fas 2. Presentera kortfattat överläggningsfasen och beslutsfasen genom att skriva in orden deltagande och beslut i fas 3 respektive 4. Skriv också förståelse mitt i Livbojen, något som krävs under processens alla faser.

3. Kulturen i sammanslutningen

Led ett Heta stolen-samtal där den demokratiska kulturen i den sammanslutning deltagarna just har bildat undersöks. Uppmuntra hellre till personliga förklaringar varför man står eller sitter än till diskussioner. Hänvisa till normen om Lika hänsyn ochSjälvständighetsregeln när tillfälle ges. Låt deltagarna ta ställning till 6-7 påståenden, men ha alltid med det första och det sista i nedanstående lista:

1. I varje grupp finns det en ledare

2. Man måste ta hänsyn till allas bästa när man fattar ett beslut

3. Det är jag som bestämmer över mitt liv

4. Kvotering är ett bra instrument för ökad jämställdhet

5. Unga människor bör lyssna till de äldre

6. Jag vill ha makt

7. I varje organisation utgör beslutsfattarna en elit

8. Om en kvinna vill bära slöja, så är det hennes ensak

9. Folk fattar i allmänhet kloka beslut

10. Det finns en könsordning som gör att män förtrycker kvinnor

11. Man måste respektera ett fattat beslut, även om man tycker det är fel

Kommentarer

  • Påståendena kan väcka djupa känslor.
  • Normen om Lika hänsyn och Självständighetsregeln drar ofta åt olika håll.  Notera om deltagarna har en tendens att hamna ”mitt emellan”, om de samtidigt vill både stå upp och sitta ned.
  • Ett Heta Stolen-samtal är i sig ett uttryck för de demokratiska grundvärderingarna: självständiga ställningstaganden uppmuntras och allas ställningstaganden bemöts med lika stor respekt.
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, na, Tillämpningar