En demokratisk plattform

Ladda ned som pdf»

Syfte

Låta deltagarna:

  • bestämma sig för en gemensam, demokratisk plattform

  • jämföra sin plattform med demokratikriterierna

  • utvärdera den demokratiska halten i sin egen beslutsprocess

1. Överläggningar och beslut i arbetsutskott

Dela in deltagarna i arbetsutskott om 4-5 personer i varje. Ge varje utskott tre A5-lappar, helst en färg för varje grupp, med följande instruktioner:

”Vad krävs för att er egen sammanslutning skall fatta sina beslut på ett demokratiskt sätt? Ena er i varje utskott om 2-3 regler. Skriv ner varje regel på en särskild lapp. Skriv stort, så att texten kan läsas på flera meters avstånd.”

Under tiden utskotten arbetar ritar samtalsledaren upp Livbojen – utan demokratikriterierna – på ett blädderblocksblad och sätter upp på väggen. Det ska finnas gott om plats runt omkring för att man längre fram ska kunna tejpa upp de olika arbetsutskottens A5-lappar med demokratiregler.

2. Återsamling och bakgrund

Samtalsledaren förklarar beslutsprocessens olika faser med hjälp av Livbojen.

3. Redovisning av arbetsutskottens demokratiska plattformar

Utskotten utser en representant var, som sätter upp varje regellapp vid den fas i processen som passar bäst.

  • Ibland kan reglerna vara svåra att lokalisera tidsmässigt. Kanske de snarare belyser någon av grundvärderingarna? Kanske har de att göra med kravet på upplyst förståelse? I så fall placeras regeln i centrum av Livbojen.
  • Finns det faser i processen som inte tillordnats några regler?

4. Genomgång av demokratikriterierna

Samtalsledaren har i förväg gjort i ordning skyltar med demokratikriterierna. Dessa sätts upp vid respektive fas i beslutsprocessen och förklaras kortfattat. Jämför utskottens demokratiska plattformar med demokratikriterierna. Plattformarna brukar vara hållna i så generella ordalag att de är förenliga med kriterierna.

5. Utvärdering: det egna utskottets beslutsprocess och demokratikriterierna

Varje utskott har gemensamt beslutat om sina regler. Den processen ska nu utvärderas med hjälp av demokratikriterierna:

  • Dela ut ett Utvärderingsunderlag till varje utskott som var för sig utvärderar sin process.
  • Undersök gemensamt i hela gruppen om något utskott ansåg sig ha haft kontroll över dagordningen (den sattes faktiskt av samtalsledaren). Var det något utskott där alla ansåg sig ha haft lika inflytande över gruppens beslut? Hur kan man veta detta utan att ha genomfört en omröstning?

6. Avslutande Linje

Gör en Linje där var och en tar ställning till följande påståenden:

  • Jag förstår vad som krävs för att en beslutsprocess ska vara demokratisk
  • Jag har kunnat delta effektivt
  • Jag har haft kul
Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
Publicerad i Demokratins ABC, na, Tillämpningar