دستور جلسه جمعی

جلسه با صحبت به نوبت/ دوره ای آغاز و در آن حاضرین:

– موضوعاتی را که مایلند در دستورجلسه گنجانیده شود را عنوان می کنند.

– اینکه هدف از بیان موضوعات دادن اطلاعات، بحث یا تصمیم گیری در مورد آنهاست.

– زمان مورد نیاز برای هر مسئله.

این موارد بر کاغذ بزرگی یا بر تابلو یادداشت می شود تا همه آنرا ببینند. چنانچه زمان در نظر گرفته شده برای موضوعات کافی نباشد، ممکن است بتوان زمان بحث بعضی از مباحث را کوتاه یا مبحثی را به جلسه بعد موکول نمود. پس از گذار از این مرحله زمان باقی مانده بین بقیه مباحث تقسیم می شود. سپس هر فردی خود موضوع مورد نظرش را در جلسه مطرح می کند. این روند خیلی وقت گیر نیست و نتیجه ای واضح و روشن با اولویت های جمعی درباره موضوعات دستور جلسه را دارا می باشد.

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در بانک روش, جلسه، نشست‏, روش، متد‏