بایگانی وبلاگ

از مرحله احتیاج تا مرحله حقوق انسانی

هدف

به شرکت کنندگان فرصت داده شود:

– جهت فراگیری فعالانه اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق بشر

– تفکرواندیشه درمورد تفاوتهای عمده اصول مطلق با زندگی روزمره

1- عقاید پیشنهادی

– افراد را به گروه های 5 تا 6 نفره تقسیم نموده و دستور کارزیررا به آنها بدهید:

“تصور کنید که فردا تصادف کنید. درست در لحظه مرگ به شما پیشنهاد زندگی مجدد برروی زمین داده شود. لیکن شما هیچ اطلاعی ازمحل تولد مجددتان دراین کره خاکی، یا والدین آینده تان و شرایط اجتماعی آنان نخواهید داشت. آیا شما چنین پیشنهاد مخاطره آمیزی را پذیرا می شوید؟

به عبارت دیگر: چه شرایطی لازمه یک زندگی ارزشمند است؟ از نظر شما اساسی ترین شرایط و احتیاجات برای زندگی انسانی چه چیزهایی می باشد؟ پاسخ های نزدیک به واقعیت خود را یادداشت و ارسال فرمایید.”

2- اعلامیه سازمان ملل در مورد حقوق بشر

– یک کپی از مفاد اعلامیه حقوق بشر را بین افراد گروه تقسیم نمایید. به افراد 10 دقیقه فرصت مطالعه دهید. در این فاصله عناوین زیررا برتابلو یادداشت نموده تا درمعرض دید همه گروه باشد.

 اعلامیه حقوق بشر

ماده – 1 بند و ماده اصلی

ماده – 2 تا 5 آزادی و حقوق اساسی

ماده – 6 تا 12 امنیت حقوقی

ماده – 13 تا 15 آزادی جابجائی و ملیت

ماده – 16 تا 17 خانواده و مایملک

ماده – 18 تا 21 حقوق سیاسی و شهروندی

ماده – 22 تا 27 حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

ماده – 28 تا 30 امور بین المللی

3- تجزیه و جمع بندی نیاز ها در رابطه با حقوق بشر

– اجازه دهید افراد هرگروه به کمک یکدیگرنیازهای اساسی برگرفته ازعقاید پیشنهادی را نوشته و تجزیه و تحلیل نمایند.

– کدامیک از این نیازها آشکارا درمفاد اعلامیه حقوق بشرذکرگردیده است؟ ( برای مثال عشق جزو این مفاد نیست). افراد گروه مواد پاراگراف معادل را یافته و جداگانه یادداشت نمایند.

– در این فاصله عناوین اصلی اعلامیه حقوق بشررا بطورجداگانه برروی تابلو مرقوم نمایید.

4- جمع بندی و اظهارات

– تمامی یادداشت هایی که اشاره آشکاربه مفاد اعلامیه حقوق بشردارد را جمع آوری و درزیرعناوین مربوطه برروی تابلو بنویسید.

– درباره مطالب نوشته شده برتابلو با یکدیگرتبادل نظرنموده که چرا:

زیربعضی ازعناوین مطلب کمتری نوشته شده؟ زیربعضی عناوین دیگرمطلب بیشترنوشته شده؟ دلیل این اختلاف را چگونه میتوان تشریح نمود؟

محتوای یادداشت هایی که با عناوین روی تابلو وجه اشتراکی ندارند چیست؟

5- راه کارهای سیاسی

با کمک یکدیگرچهارچوب سیاسی کشورفرضی نسبتا مناسبی که خود حاضربه زندگی درآن باشید را مشخص نمایید.

– مواردی که شما مایلید مسئولین کشورفرضیتان به آن ارجحیت ویژه دهند را با علامت سبزمشخص کنید. سپس مواردی که بنظرشما مسئولین این کشورنباید درآن دخالت نمایند را با رنگ قرمزمشخص نمایید.

– درباره موارد مشخص شده بحث و گفتگونمایید ( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها): آیا بنظر شما مسئولین کشورمذکور به آنگونه که شما برتابلو مشخص کرده اید عمل خواهند کرد؟

نظریات

– معمولا زیرعناوین حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی پیشنهادات بسیارودرعوض زیرعناوینامنیت حقوقی، آزادی جابجائی و ملیت، خانواده و مایملک پیشنهادات بسیاراندک می باشد. گروه اول این  پیشنهادات دررابطه با مسائل ملموس و روزمره می باشند. درحالیکه گروه دوم دررابطه با مسائل

  نا ملموس می باشند. اگرچه مطالب گروه دوم هم به اندازه مطالب گروه اول مهم می باشند ولی افکار عمومی این چنین نیست.

– مابقی پیشنهادات که رابطه ای با اعلامیه حقوق بشرندارد، معمولا اشاراتی به مسائل محیط زیستی دارد.

زمانی که اعلامیه حقوق بشر درسال 1948 به تصویب رسید مسائل محیط زیست درزمره مسائل حاد سیاسی قرارنداشت.

– گاهی در این پیشنهادات ویادداشتها به مواردی اشاره میشوند که بزحمت می توان رابطه آنها را با اعلامیه حقوق بشردرک نمود. البته پیشنهادات  یادداشت شده زیرهرعنوان نیزخود قابل بحث می باشد.

گرداننده مذاکرات بهتر است از بزرگ جلوه دادن موضوع خودداری ورزد.

 

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در حقوق بشر و دموکراسی, کاربرد