بایگانی وبلاگ

یک جامعه مدنی قدرتمند

گروههای مد نظر

سازمان ها و ادارات با پروژه هایی جهت یاری در پیشبرد یک جامعه بطرف دموکراسی

هدف

به شرکت کنندگان اجازه دهید تا:

1- مواردی را که در پروژه آتی پیش خواهد آمد بشکل واقعی و ساده بحث، ارزشیابی و بازگونمایند

2- با توجه به چنین دورنمایی ایده های خود را درمورد پروژه ای در جهت دموکراسی قوت بخشند

چنین کنفرانس مذاکراتی ( رجوع به بانک/ مجموعه روش ها) متشکل از سه میز گرد مذاکراتی مختلف می باشد که هرمیزیک گروه 5 تا 6 نفره را شامل می شود. هر میز یک مسئول میزدارد. بعد ازهردوره مذاکراتی افراد هرمیز گرد بجز مسئول میزجای خود را با گروه های یک میز دیگرتعویض میکنند.

وظایف مسئول میز گرد:

– تقسیم دستورکارکنفرانس بین گروه ها و درطول هر سه دوره مذاکراتی برسرمیزخود باقی ماندن.

– کمک به شروع مذاکره و تهیه ابزارکاربرای ادامه بحث.

– انتخاب شخصی که کنترل وقت را بعهده داشته و 5 دقیقه مانده به پایان وقت و همینطورزمان اتمام وقت را اعلام دارد.

– جمع بندی و توضیح نتایج میزگرد اول برای میزگردهای دوم و سوم.

اولین دوره مذاکرات ( گروه اصلی متشکل از یک یا چند پروژه):

“یادآوری ها” خاطرات ماجرا در طول روند پروژه

سیل عقاید

زمان را به جلو برده: تصور کنید که یکسال گذشته و پروژه بتازگی بپایان رسیده است، و اینک برای بحث درمورد آنچه دراین یکسال گذشته است درجلسه ای گرد آمده اید. تمام امیدها و نگرانیهای شما اینک به خاطره ای بدل شده است. همه افراد گروه خاطرات دقیقی ازآنچه در طول پروژه اتفاق افتاد ـ چه داخلی یا خارجی ـ بزرگ یا کوچک، منتظره یا غیر منتظره، مثبت یا منفی دارند. هرشرکت کننده ای حداقل 5 “خاطره” را بر کاغذهای جداگانه بنویسد. حداقل 2 مورد ازمطالب نوشته شده باید درمورد اتفاقات پیش بینی نشده در محیط اطراف باشد. قوانین:

1- همه ایده ها قابل احترام هستند ـ حتی ایده های غیرواقعی و نامفهوم

2- در این مرحله نیازی به تفاهم یا احساس مسئولیت درمورد چیزی نیست

3- فکر کنید که دقیقا:

– خاطره مورد نظر شما کجا اتفاق افتاد؟ زمان فعالیت آن چه موقع بوده است؟

– چند نفر و چه کسانی درآن شرکت داشتند؟

– جرئیات دیگری که درذهنتان باقی مانده است؟

4- مطالب را با خط خوانا و درشت بنویسید تا همه بتوانند آن را بخوانند 15 دقیقه

دسته بندی

شرکت کنندگان مطالب را ـ یک به یک ـ مطالعه نموده و کاغذ ها را روی میز پخش می کنند، بطوریکه هیچ کاغذی روی کاغذ دیگر را نپوشاند.

1- طرح و الگویی در نوشته ها می بینید؟ آیا مطلبی تکراری که باید کنار گذاشته شود در بین مطالب وجود دارد؟

2- کاغذهای حاوی مطالب نسبتا مشابه را دریک سمت قراردهید.

3- عناوین مشترک را پیدا کنید.20 دقیقه

 دوره دوم مذاکرات ( گروه مقابل)

 نقشه امکانات ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها )

ارزشیابی حوادث و فعالیتها

مسئول میز”خاطرات” تفکیک شده گروه اول را برای گروه جدید تعریف می کند. اینک شرکت کنندگان باید بطور جمعی حوادث و فعالییتها را با توجه به این موارد ارزشیابی نمایند:

– آیا این ایده ها مورد نیازمی باشند؟

– آیامحتمل است که آنها اتفاق بیفتند؟

مسئولیت مسئول میز: سیستم مختصه زیررا برتابلو رسم نموده، شرکت کنندگان را تشویق به اتفاق نظر و نصب یادداشتهایشان درقسمت مناسب برروی نقشه امکانات برتابلو نماید. چگونگی انتخاب قسمت نصب کاغذها:

– چرا باید این کاغذ درست در این نقطه نصب شود؟

– چرا جلوتریا عقب تر فلش نصب نشود؟

– آیا همه گروه درمورد نقطه نصب کاغذ ها با هم اتفاق نظر دارند؟

دوره سوم مذاکرات (اول گروه اصلی، سپس بصورت پروژه )

اولویت ها و پیشنهاد در مورد اقدامات

1- بحث و اولویت ها

– مسئول میز نقشه امکانات را برای شرکت کنندگان اصلی توضیح می دهد. چنانچه شرکت کنندگان معتقد باشند یادداشتی درمحل مناسبی نصب نشده، فلشی از آن نقطه به قسمتی که خودشان معتقد هستند قسمت مناسبی است می کشند.

– بحث: کدامیک ازحوادث یا فعالیتها ـ چه مثبت و چه منفی ـ بیشترین تاثیررا درجهت پیشبرد دموکراسی در جامعه متمدن دارا می باشد؟ برای تشخیص دقیق تراین موضوع می توان از استراتژی دموکراسی زیر استفاده نمود:

1- داخلی، در سطح سازمان با کمک حلقه نجات

2- خارجی، در سطح کشوری/ جهانی: کاری برمبنای قانون و با هدف :

– قدرت بخشیدن به سازمانهای دیگردریک جامعه مدنی

– قدرتمندی انیستیتوهای نسبتا دموکراتیک ( ورودی نظام سیاسی)

– تاثیربرادارات اجرائی دولتی ( خروجی نظام) و بازارکار

– اولویت ها: هرشرکت کننده ای 4 کاغذ یادداشت را با مداد رنگی مشخص کند. 25 دقیقه

2- پیشنهادات

هر سازمانی بر مبنای یادداشت های مربوط به خودش برروی نقشه امکانات آغازبکارمیکند. 2 فقره از اقدامات را انتخاب و برنامه ریزی نموده تا لااقل یکی از آن پروژه ها را درجهت برقراری دموکراسی به پیش برد.

ـ برنامه ریزی تهیه شده را برای معرفی راه کارها آماده و پیشنهادی را نیز درجهت استقرارآن بیان دارید.

استقرار

اقداما ت

عنوان:

توضیح نکته به نکته

عنوان:

 توضیح نکته به نکته 20 دقیقه

معرفی جمعی و بحث

–  نقشه های امکانات را بردیوارو پروژه های اقداماتی را درکنار آنها نصب نمایید.

–  همه شرکت کنندگان دراتاق دورزده و برنامه ریزیها را مطالعه می کنند.  سپس هرشرکت کننده ایی 3 اقدامی را که به آنها علاقه خاصی دارد با “روش مشخصه”  ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها ) مشخص می نماید.

– سئولات ـ  و وقت برای مذاکره

خط  صاف ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها )

– آیا کنفرانس عامل محرکی برایتان بود؟

– آیا ایده های تازه ایی پیدا کرده اید؟

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در na , جامعه متمدن و دموکراسی, کاربرد