بایگانی وبلاگ

پیشرفت سازمان ها به روش دموکراتیک

گروههای مد نظر

سازمان های خود شرکت کنندگان

 

هدف

1- تشخیص کاستی های دموکراسی درسازمانی که در آن عضوهستید

2- تهیه و پیدا کردن راه کاری برای رفع این کاستی ها

 

یک کنفرانس مذاکراتی ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها ) متشکل ازسه میز گرد مذاکراتی مختلف میباشد که هر میزگرد یک گروه 5 تا 6 نفره را شامل می شود. هر میزگرد یک مسئول میز دارد. بعد از هردوره مذاکراتی افراد هر میز گرد بجز مسئول میز جای خود را با گروه های یک میز دیگر تعویض می کنند.

وظایف مسئول میز گرد:

– تقسیم دستورکارکنفرانس بین گروه ها و درطول هرسه دوره مذاکراتی برسر میز خود باقی ماندن.

– کمک به شروع مذاکره و تهیه ابزار کاربرای ادامه بحث.

– انتخاب شخصی که کنترل وقت را بعهده داشته و 5 دقیقه مانده به پایان وقت و همینطورزمان اتمام وقت را اعلام دارد.

– جمع بندی و توضیح نتایج میزگرد اول برای میز گردهای دوم و سوم.

 

اولین دوره مذاکرات ( گروه اصلی)

سنجش های سازمان

ـ شرکت کنندگان هر کدام فرم سنجشی را پر و امتیاز گذاری می کنند. 10 دقیقه

– جمع بندی نتایج دوره ای هرمیز گرد برمبنای این سئولات: چه چیز قابل تغییر می باشد؟ شما مایل به ادامه کار در مورد کدامیک از مراحل روند هستید؟ 15دقیقه

– شرکت کنندگان بطور جمعی لیست دموکراسی را بررسی می کنند. آیا انیستیتوهای رسمی در سازمان وجود دارد که مانع برقراری الگوهای دموکراسی می شود؟ 20  دقیقه

 

دومین دوره مذاکرات ( گروه مخالف)

جمع بندی از امکانات و موانع 30 دقیقه

-مسئول میز جمع بندی نتایج گروه اول را بیان و ضمنا روندی را که گروه قبلی مایل به ادامه کار در آن است را اعلام می دارد.

آنالیز به روش  …….. ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها )

1- در این آنالیز مدیریت و اعضای فعال جزو مدار داخلی هر سازمان محسوب می شوند. مابقی اعضا و افراد غیر عضو جزو محیط خارجی بحساب می آیند.

2- حداقل سه عامل در هر چهارچوب جایگرین شود.

 

توانایی های داخلی

 

 

 

 

 

 

ضعف های داخلی

امکانات خارجی

 

 

 

 

 

 

خطرات خارجی

دوره سوم مذاکرات ( گروه اصلی)

تهیه کاربرد ها 30 دقیقه

مسئول میزعوامل موجودی گروه مقابل، که میتواند امکانی برای پیشبرد یا توقف تغییرات باشد را بیان می کند. شرکت کنندگان امکان تکمیل این موجودی را توسط مذاکرات کوتاه مدت دارند. موضوعات مذاکرات: از این عوامل مثبت چگونه می توان استفاده مفید نمود؟ عوامل منفی را چگونه خنثی کنیم؟

شرکت کنندگان مواردی را که مایل به تغییر آن می باشند بشکل یک هدف مشخص فرم داده و آنرا بصورت یک راه کار سه مرحله ای یادداشت می کنند:

هدف

اولین گام:

گام دوم:

گام سوم:

 

بحث و عرضه جمعی

– آنالیز ….. گروه های اصلی را به دیوار نصب نموده و در کنار آنها راه کارها را نصب نمایید.

– همه شرکت کنندگان در اتاق دورزده و آنالیز ها و کاربرد ها را مطالعه کنند.

– هر شرکت کننده ایی موضوعاتی را که به آن علاقه خاصی دارد با روش “مشخصه”  ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها ) مشخص نماید.

– سئولات و وقت برای مذاکره

 

خط  صاف ( رجوع به بانک/ مجموعه روشها )

– آیا کنفرانس عامل محرکی برایتان بود؟

– آیا ایده های تازه ایی پیدا کرده اید؟

Share:Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page
پست شده در na , درسطح سازمانی و تشکیلاتی, کاربرد